Swinkels Administraties

Met al meer dan 40 jaar ervaring in de administratieve dienstverlening kunnen wij u optimaal ondersteunen bij uw administratie voor zowel bedrijven als privé personen.

Van het verwerken en inboeken tot het opstellen van uw jaarwerk, wij zijn de adviseur die met u meedenkt. Wij zijn Uw hulp als het even teveel wordt.
Waar nodig geven wij ondersteuning en advies op het gebied van de vele wetten, regels en verplichtingen die we in Nederland kennen. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij het aanvragen van financieringen of subsidies.

Door onze grote betrokkenheid bij u als klant zijn wij veelal in een vroeg stadium bekend met ontwikkelingen in uw financiële situatie. U heeft bij ons dan ook een vast aanspreekpunt.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening bent u verzekerd van een gezonde financiële administratie!

Neem contact met ons op! Of bel ons!

Eigenaar van deze website en contact informatie

Eigenaar van deze website
Eigenaar van deze website https://www.swinkelsgroep.nl is Swinkels Administraties B.V.
Correspondentie adres
Swinkels Administraties B.V.
Postbus 1700
5602BS Eindhoven
Bezoekadres adres
Contact Informatie

Voor contacten gebruik bij voorkeur de Contact pagina.

info@swinkelsgroep.nl
Tel +31 (0)40 2960196
Fax +31 (0)40 2960197
Overige Informatie
IBAN NL 23 INGB 0663 1532 98
IBAN NL 16 INGB 0006 4947 55
KvK nr. 17037045
BTW nr. NL800431182B01

 

Door deze website te raadplegen en kennis te nemen van de geboden informatie, verklaart u zich automatisch akkoord met het onderstaande. (n.b. de privacy voorwaarden geven informatie over de wijze waarop deze website cookies gebruikt)

Publicatie Voorwaarden

Publicatie Voorwaarden

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Swinkels Administraties B.V. alsmede de hierin vervatte informatie en de genereerde documenten, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd'Disclaimer') van toepassing. Swinkels Administraties B.V. verzoekt u deze disclaimer goed te lezen.

Door de website van Swinkels Administraties B.V. (www.swinkelsgroep.nl) te raadplegen en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich automatisch akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze website

Swinkels Administraties B.V. biedt deze website en de inhoud 'as is' aan. De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Swinkels Administraties B.V. neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is. Ondanks alle zorgvuldigheid in de samenstelling van de content van haar website, kan Swinkels Administraties B.V. niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie.

Swinkels Administraties B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland voor zijn activiteiten in Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie en producten ook passend zijn of geschikt zijn voor gebruik en / of verkoop in andere landen.

Swinkels Administraties B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Vanzelfsprekend zal Swinkels Administraties B.V. er alles aan doen om zijn website voor de gebruiker beschikbaar te houden.

Swinkels Administraties B.V. genereert documenten en teksten automatisch, vaak op basis van verstrekte parameters, die soms te beperkt zullen blijken te zijn, en kunnen dus niet bepalen of het gegenereerde past bij uw specifieke situatie. Wij kunnen geen claims accepteren aangaande fouten en onvolledigheden in de gegenereerde documenten en teksten

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van onze website zijn alleen toegankelijk na identificatie door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij moeten steeds geheimgehouden worden en op een veilige plaats bewaard worden. In geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van gebruikersnamen in combinatie het wachtwoord (of het vermoeden ervan) dient u Swinkels Administraties B.V. hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de gebruikersnamen en de wachtwoorden zijn te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam.

Websites van derden

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Swinkels Administraties B.V. de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen rekening en risico; Swinkels Administraties B.V. wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Swinkels Administraties B.V. controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Swinkels Administraties B.V., respectievelijk de relevante rechthebbenden, behouden zich alle rechten voor (waaronder in ieder geval auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website technologie, de gepresenteerde informatie (waaronder in ieder geval teksten, grafisch materiaal en logo's). Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website niet toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Swinkels Administraties B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Swinkels Administraties B.V. op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

Swinkels Administraties B.V. aanvaardt onder andere geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

  1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
  3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Swinkels Administraties B.V. of aan u;
  4. het al dan niet functioneren van deze website en misbruik van de website;
  5. het verlies van gegevens;
  6. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld;
  7. aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en werknemers van Swinkels Administraties B.V. en voor derden die door Swinkels Administraties B.V. zijn ingeschakeld.

In geval van oneigenlijk gebruik van deze website is de websitebezoeker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze website (info@swinkelsgroep.nl) en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Wijzigingen

Swinkels Administraties B.V. behoudt zich het recht voor de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd 15/12/2021

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Door het raadplegen en gebruiken van deze website verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van dit 'privacy statement'.

Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverzameling en gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverzameling

Bij het bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens van u verzameld worden. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. Swinkels Administraties B.V. waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacy statement.

Gegevensverwerking

Swinkels Administraties B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met zijn bedrijfsvoering, om u te informeren, producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot gebruik van diensten bij te houden.

Op de wijze waarop Swinkels Administraties B.V. persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens

Swinkels Administraties B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens via deze website. Mocht Swinkels Administraties B.V. dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw systeem geplaatst kunnen worden. Een cookie maakt het gebruik van een website eenvoudiger en heeft dus een direct nut voor u.

Wij gebruiken deze cookies niet voor promotionele doeleinden.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Indien u de cookies accepteert, zullen deze voor langere tijd in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met Swinkels Administraties B.V.

Op uw verzoek zal Swinkels Administraties B.V. uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Als u vragen hebt over dit privacy statement kunt u contact opnemen met Swinkels Administraties B.V. via info@swinkelsgroep.nl of het contactformulier.

Wijzigingen

Swinkels Administraties B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd 15/12/2021

Swinkels Administraties B.V. levert zijn diensten onder de standaard NOAB leveringsvoorwaarden:

2021-11-24 noab delivery conditions

2021-11-24 leveringsvoorwaarden noab

NOAB

Wij zijn een NOAB-kantoor.

  • NOAB-leden vinden kwaliteit belangrijk. reglementen van NOAB zorgen ervoor dat leden alleen lid kunnen blijven, wanneer zij hun kwaliteit en vakkennis bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid elke 3 jaar wordt onderworpen aan een herkwalificatie.
  • NOAB-leden zijn verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, door permanent opleidingen te volgen. Hierdoor is hun advies altijd actueel.
  • NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Heeft u een klacht over een NOAB-kantoor en komt u er samen niet uit, dan kunt u NOAB inschakelen voor bemiddeling of een uitspraak vragen aan het onafhankelijke Tuchtcollege

Historie Swinkels Administraties

In 1975, meer dan 40 jaar geleden, is de basis gelegd voor Swinkels Administraties BV, een zelfstandig en onafhankelijk administratiekantoor voor het MKB in de regio Eindhoven.

Swinkels Administraties BV

In 1975, meer dan 40 jaar geleden, is door Frans Swinkels de basis gelegd voor Swinkels Administraties BV, een zelfstandig en onafhankelijk administratiekantoor voor het MKB in de regio Eindhoven.

Door de persoonlijke benadering en betrokkenheid bij de klant is het kantoor al snel uitgegroeid tot een middelgroot kantoor dat momenteel ongeveer 250 vaste zakelijke klanten bediend en daarnaast voor ongeveer 500 particulieren jaarlijks de belastingaangiften verzorgd.

In 1994 is het lidmaatschap van NOAB (Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen) verworven, de landelijke organisatie met als doelstelling de kwaliteit en kundigheid van administratiekantoren te bevorderen en bewaken. Lidmaatschap van NOAB staat dan ook als keurmerk garant voor deskundigheid en betrouwbaarheid door o.a. de eisen op het gebied van scholing en opleidingen.

Uiteraard is er ten opzichte van de beginjaren van het kantoor veel veranderd, moderne technische hulpmiddelen en programmatuur zijn inmiddels onmisbaar geworden. Een deel van de klanten verricht veel administratieve handelingen zelf en het accent van onze diensten is dan ook flink verschoven.
Controle, advies en begeleiding nemen een steeds grotere plaats in, waarbij van onze medewerkers een grote flexibiliteit wordt verwacht waarvoor een uitgebreide parate kennis en ervaring noodzakelijk is.

Parate kennis die o.a. door trainingen en cursussen vanuit NOAB op peil wordt gehouden, maar ook door de (voor)opleidingen en specialisaties bij onze medewerkers, een keur aan vakliteratuur die regelmatig verschijnt en natuurlijk de bijna onuitputtelijke informatiestroom via internet.

In 2005, na 30 jaar met veel plezier en inzet leiding te hebben gegeven aan ons kantoor, heeft Frans Swinkels besloten het “wat rustiger aan” te gaan doen en is de leiding van het kantoor overgegaan in handen van de huidige directie.

Ons streven om onze klanten waar mogelijk, op verzoek maar ook ongevraagd, van advies te kunnen dienen en hen behulpzaam te zijn hun onderneming tot een succes te maken, staat nog steeds met stip bovenaan en daar hoort het ook.